เรื้อน แปลว่าอะไร

 คำในภาษาไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ