พจนานุกรมไทย

คำในภาษาไทย หมวด ภ

คำในภาษาไทย หมวด ภ ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

พจนานุกรมภาษาไทย แปลคำในภาษาไทย ค้นหาความหมายของคำศัพท์ออนไลน์ ใช้งานง่าย ๆ สะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งแยกตามหมวดหมู่ของคำ

รวมคำในภาษาไทย หมวด ภ

คำในภาษาไทย หมวด ภ ตามที่เคยรู้จัก คำในภาษาไทย มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ


 1. หมายถึง พยัญชนะตัวที่ ๓๒ เป็นพวกอักษรตํ่า ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กบในคำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต เช่น ปรารภ ลาภ.
 2. ภควดี
  หมายถึง [พะคะวะดี] ใช้เป็นคำเรียกสตรีที่เคารพ เช่น พระมหิษี พระอุมา พระลักษมี. (ป., ส. ภควตี).
 3. ภควัต,ภควันต์,ภควา,ภควาน
  หมายถึง [พะคะ-] น. นามพระเป็นเจ้า, นามพระพุทธเจ้า, พระผู้เป็นเจ้า, พระผู้มีพระภาค. (ป., ส.).
 4. ภควัม
  หมายถึง [พะคะ-] น. พระเครื่องรางชนิดหนึ่ง มีพระพักตร์ควํ่าและปิดทวารทั้ง ๙ คือ ตา ๒ หู ๒ จมูก ๒ ปาก ๑ ทวารหนัก ๑ ทวารเบา ๑, โดยปริยายใช้เรียกคนที่ทำหน้าควํ่าหน้างอไม่รับแขกว่า ทำหน้าเป็นภควัม หรือหน้าควํ่าเป็นภควัม; หินชนิดหนึ่งซึ่งมีรูปร่างอย่างนั้น.
 5. ภคะ
  หมายถึง (แบบ) น. โชคดี, ความเจริญ, เกียรติ. (ป., ส.).
 6. ภคันทลา
  หมายถึง [พะคันทะลา] น. โรคริดสีดวงทวารหนัก. (ป.; ส. ภคํทร).
 7. ภคินี
  หมายถึง [พะ-] น. พี่หญิง, น้องหญิง. (ป., ส.).
 8. ภณะ
  หมายถึง [พะ-] (แบบ) ก. กล่าว, พูด, บอก. (ป., ส.).
 9. ภณิดา
  หมายถึง [พะ-] น. ผู้พูด, ผู้บอก. (ส. ภณิตา).
 10. ภพ
  หมายถึง [พบ] น. โลก, แผ่นดิน; วัฏสงสาร. (ป. ภว).
 11. ภมการ
  หมายถึง [พะมะกาน] น. ช่างกลึง. (ป.).
 12. ภมร
  หมายถึง [พะมอน] น. แมลงผึ้ง, แมลงภู่, ใช้ว่า ภุมระ ก็มี; เครื่องกลึง. ก. หมุน. (ป.; ส. ภฺรมร).
 13. ภมริน
  หมายถึง [พะมะริน] น. ผึ้งทั่วไป, ใช้ว่า ภุมริน ก็ได้.
 14. ภมรี
  หมายถึง [พะมะรี] น. ผึ้ง, ผึ้งตัวเมีย, ผึ้งทั่วไป, ใช้ว่า ภุมรี ก็ได้. (ป.).
 15. ภมุ,ภมุกะ,ภมุกา
  หมายถึง [พะ-] น. คิ้ว. (ป.; ส. ภฺรู).
 16. ภย,ภย-
  หมายถึง [พะยะ-] (แบบ) น. ความกลัว, ของที่น่ากลัว. (ป., ส.).
 17. ภยันตราย
  หมายถึง [พะยันตะราย] น. ภัยและอันตราย. (ป.).
 18. ภยาคติ
  หมายถึง [พะยาคะติ] น. ความลำเอียงเพราะความกลัว เป็นอคติ ๑ ในอคติ ๔ ได้แก่ ฉันทาคติ โทสาคติ ภยาคติ และโมหาคติ. (ป. ภย + อคติ).
 19. ภรณี
  หมายถึง [พะระนี] น. ดาวฤกษ์ที่ ๒ มี ๓ ดวง เห็นเป็นรูปแม่ไก่, ดาวก้อนเส้า ก็เรียก. (ป., ส.).
 20. ภรณีภู
  หมายถึง น. ผู้เกิดจากดาวภรณี คือ พระราหู. (ส.).
 21. ภรต,ภรต-
  หมายถึง [พะรด, พะระตะ-, พะรดตะ-] น. ผู้เต้นรำ, ผู้แสดงละคร. (ส.).
 22. ภรตวรรษ
  หมายถึง [พะรดตะวัด] น. แผ่นดินแห่งท้าวภรต คือ อินเดีย. (ส. ภรตวรฺษ).
 23. ภรตศาสตร์
  หมายถึง [พะรดตะ-] น. วิชาฟ้อนรำทำเพลง.
 24. ภรรดร,ภรรดา
  หมายถึง [พันดอน, พันดา] น. ผัว เช่น ปัญหามีแต่จักหา ภรรดาสมศักดิ์สมศรี หาได้ใช่ง่ายชายดี สมกับเทวีลูกเรา. (กนกนคร), ใช้ว่า ภัสดา ก็ได้, โบราณใช้ว่า ภรัสดาษ ก็มี. (ส. ภรฺตฺฤ; ป. ภตฺตา).
 25. ภรรยา
  หมายถึง [พันยา, พันระยา] น. ภริยา, เมีย, หญิงที่เป็นคู่ครองของชาย, คู่กับ สามี. (ส. ภารฺยา; ป. ภริยา).
 26. ภระ
  หมายถึง ก. เลี้ยงดู, คํ้าจุน. (ป.).
 27. ภระมร
  หมายถึง [พฺระมอน] น. ภมร.
 28. ภระมรี
  หมายถึง [พฺระมะรี] น. ภมรี.
 29. ภรัสดาษ
  หมายถึง [พฺรัดสะดาด] (โบ) น. ภรรดา, ผัว.
 30. ภราดร,ภราดา,ภราตร,ภราตร-,ภราตฤ,ภราตฤ-
  หมายถึง [พะราดอน, พะราดา, พะราตฺระ-, พะราตฺรึ-] น. พี่ชาย, น้องชาย. (ส. ภฺราตฺฤ; ป. ภาตา, ภาตุ).
 31. ภราดรภาพ,ภราตรภาพ,ภราตฤภาพ
  หมายถึง [พะราดะระพาบ, พะราดอนระพาบ, -ตฺระ-, -ตฺรึ-] น. ความเป็นฉันพี่น้องกัน.
 32. ภริยา
  หมายถึง [พะริ-] น. ภรรยา, เมีย, หญิงที่เป็นคู่ครองของชาย, คู่กับ สามี. (ป.; ส. ภารฺยา).
 33. ภรู
  หมายถึง [พฺรู] น. คิ้ว. (ส. ภฺรู; ป. ภู).
 34. ภรูมณฑล
  หมายถึง น. คิ้ว. (ส.).
 35. ภฤงคาร
  หมายถึง [พฺริง-] น. หม้อนํ้า, เต้านํ้า. (ส.; ป. ภิงฺคาร).
 36. ภฤดก
  หมายถึง [พฺรึ-] น. ลูกจ้าง. (ส. ภฺฤตก; ป. ภตก).
 37. ภฤดี
  หมายถึง [พฺรึ-] น. ค่าจ้าง, สินจ้าง. (ส. ภฺฤติ; ป. ภติ).
 38. ภฤตย์
  หมายถึง [พฺรึด] น. คนรับใช้, คนใช้. (ส. ภฺฤตฺย; ป. ภจฺจ).
 39. ภฤศ
  หมายถึง [พฺรึด] ว. มาก, กล้า, จัด. (ส. ภฺฤศมฺ; ป. ภุส).
 40. ภฤษฏ์
  หมายถึง [พฺรึด] ก. ตก, ร่วง, หล่น. [ส. ภฺรษฺฏ (ภฺรํศฺ ธาตุ); ป. ภฏฺ].
 41. ภฤษฏ์
  หมายถึง [พฺรึด] ก. ปิ้ง เคี่ยว หรือคั่วแล้ว. [ส. ภฺรษฺฏ (ภฺรชฺชฺ ธาตุ); ป. ภฏฺ].
 42. ภว,ภว-,ภวะ
  หมายถึง [พะวะ-] น. ความเกิด, ความมี, ความเป็น; ภพ. (ป., ส.).
 43. ภวกษัย
  หมายถึง [พะวะกะไส] น. ความสิ้นภพ, นิพพาน. (ส.).
 44. ภวตัณหา
  หมายถึง น. ตัณหาเป็นไปในภพ คือ ความอยากมี อยากเป็น อยากเกิด. (ป.).
 45. ภวนะ
  หมายถึง [พะวะ-] น. เรือนขนาดใหญ่. (ส.).
 46. ภวปาระ
  หมายถึง น. ฝั่งแห่งภพ คือ นิพพาน. (ป.).
 47. ภวัคระ
  หมายถึง [พะวักคฺระ] น. พรหมชั้นสูง, เนวสัญญานาสัญญายตนะ ก็เรียก. (ส. ภวาคฺร; ป. ภวคฺค).
 48. ภวังค,ภวังค-,ภวังค์
  หมายถึง [พะวังคะ-] น. ส่วนที่สืบต่อระหว่างปฏิสนธิกับจุติ มิได้เสวยอารมณ์ในทวารทั้ง ๖ มีจักษุทวารเป็นต้น. (ป.); ความเป็นอยู่โดยไม่รู้สึกตัว.
 49. ภวังคจิต
  หมายถึง น. จิตเป็นภวังค์. (ป.).
 50. ภวันดร
  หมายถึง [พะวันดอน] น. ภพอื่น, ภพภายหน้า. (ป.; ส. ภวานฺตร).
 51. ภวาภพ
  หมายถึง น. ความเป็นอยู่และมิใช่ความเป็นอยู่, ภพและมิใช่ภพ; ภพน้อยภพใหญ่. (ป., ส. ภวาภว).
 52. ภักขะ
  หมายถึง น. เหยื่อ, อาหาร. (ป. ภกฺข; ส. ภกฺษ).
 53. ภักดี
  หมายถึง น. ความจงรัก, ความเลื่อมใสยิ่ง. (ส. ภกฺติ; ป. ภตฺติ).
 54. ภักต,ภักต-,ภักตะ
  หมายถึง [พักตะ-] น. ผู้ภักดี, สาวก. (ส.); อาหาร, ข้าวสุก, ของกินซึ่งสุกด้วยน้ำ. (ส. ภกฺต; ป. ภตฺต).
 55. ภักตกฤตย์
  หมายถึง [-กฺริด] น. การกินอาหาร. (ส. ภกฺตกฺฤตฺย; ป. ภตฺตกิจฺจ).
 56. ภักติ
  หมายถึง น. ภักดี. (ส.; ป. ภตฺติ).
 57. ภักษ,ภักษ-,ภักษ์
  หมายถึง [พักสะ-, พัก] น. เหยื่อ, อาหาร. ก. กิน. (ส. ภกฺษ; ป. ภกฺข).
 58. ภักษการ
  หมายถึง น. คนทำอาหาร, คนครัว. (ส.).
 59. ภักษา
  หมายถึง น. เหยื่อ, อาหาร. (ส. ภกฺษ; ป. ภตฺต).
 60. ภักษาหาร
  หมายถึง น. เหยื่อ, อาหาร, อาหารที่กินประจำ, เช่น เนื้อเป็นภักษาหารของเสือ หญ้าเป็นภักษาหารของวัว.
 61. ภัค
  หมายถึง น. โชคดี, ความเจริญ, เกียรติ. (ป. ภค).
 62. ภัคน์
  หมายถึง น. แตก, หัก. (ส. ภคฺน).
 63. ภังค,ภังค-,ภังคะ
  หมายถึง [-คะ-] น. การแตก, การทำลาย; ความยับเยินล่มจม. (ป., ส.); ผ้าชนิดหนึ่งทอด้วยของหลายสิ่งเช่นผ้าด้ายแกมไหม.
 64. ภังคี
  หมายถึง น. ต้นไม้ชนิดหนึ่ง. (พจน. ๒๔๙๓).
 65. ภัจ
  หมายถึง น. ภฤตย์, คนรับใช้, คนใช้. (ป. ภจฺจ; ส. ภฺฤตฺย).
 66. ภัญชะ
  หมายถึง ก. ทำให้แตก, หัก. (ป., ส.).
 67. ภัณฑ,ภัณฑ-,ภัณฑ์
  หมายถึง น. สิ่งของ, เครื่องใช้. (ป.; ส. ภาณฺฑ).
 68. ภัณฑครรภ
  หมายถึง [พันดะคับ] น. ห้องเก็บของ. (ส. ภาณฺฑครฺภ; ป. ภณฺฑคพฺภ).
 69. ภัณฑนะ
  หมายถึง [พันดะนะ] (แบบ) น. การทะเลาะ, การทุ่มเถียง, การแก่งแย่ง. (ป.; ส. ภณฺฑน, ภาณฺฑน).
 70. ภัณฑาคาร
  หมายถึง [พันดาคาน, พันทาคาน] น. โรงไว้ของ, คลังเก็บของ. (ป.).
 71. ภัณฑาคาริก
  หมายถึง [พันดาคาริก, พันทาคาริก] น. เจ้าหน้าที่ผู้รักษาคลังเก็บสิ่งของของสงฆ์. (ป.).
 72. ภัณฑารักษ์
  หมายถึง [พันทารัก] น. ผู้ดูแลรักษาสิ่งของ โดยมากได้แก่จำพวกโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ในพิพิธภัณฑสถานเป็นต้น. (ส. ภาณฺฑารกฺษ).
 73. ภัณฑู
  หมายถึง [พันดู] (แบบ) ว. โล้น, ล้าน. (ป. ภณฺฑุ).
 74. ภัณฑูกรรม
  หมายถึง น. การปลงผม. (ป. ภณฺฑุกมฺม).
 75. ภัต,ภัต-,ภัตร
  หมายถึง [พัด, พัดตะ-, พัด] น. อาหาร, ข้าว. (ป. ภตฺต).
 76. ภัตกิจ
  หมายถึง น. การกินอาหาร.
 77. ภัตตาคาร
  หมายถึง น. อาคารที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ค่อนข้างใหญ่และหรูหรา. (ป. ภตฺต + อคาร).
 78. ภัตตาหาร
  หมายถึง น. อาหารสำหรับภิกษุสามเณรฉัน. (ป. ภตฺต + อาหาร).
 79. ภัทร,ภัทร-,ภัทระ
  หมายถึง [พัดทฺระ-] ว. ดี, เจริญ, ประเสริฐ, งาม, น่ารัก, เป็นมงคล. (ส. ภทฺร; ป. ภทฺท, ภทฺร).
 80. ภัทรกัป
  หมายถึง น. กัปอันเจริญ คือ กัปปัจจุบัน มีพระพุทธเจ้าถึง ๕ พระองค์. (ป. ภทฺรกปฺป, ภทฺทกปฺป).
 81. ภัทรกุมภ์
  หมายถึง น. หม้อบรรจุนํ้าศักดิ์สิทธิ์. (ส.).
 82. ภัทรบทมาส
  หมายถึง [พัดทฺระบดทะมาด] น. เดือนอันมีพระจันทร์เพ็ญเสวยฤกษ์ภัทรปทา คือ เดือน ๑๐ ตกในราวเดือนกันยายน.
 83. ภัทรบิฐ
  หมายถึง น. แท่นสำหรับเทพบดี หรือพระราชาประทับ ถือว่าเป็นมงคล. (ส.).
 84. ภัพ
  หมายถึง ว. ดี, งาม, เหมาะ, ควร. (ป. ภพฺพ; ส. ภวฺย, ภาวฺย).
 85. ภัย
  หมายถึง น. สิ่งที่น่ากลัว, อันตราย, เช่น อัคคีภัย คือ ภัยที่เกิดจากไฟ อุทกภัย คือ ภัยที่เกิดจากน้ำ. (ป., ส. ภย).
 86. ภัสดา
  หมายถึง [พัดสะ-] น. ภรรดา, ผัว. (ส. ภฺรตฺฤ; ป. ภตฺตา).
 87. ภัสตรา
  หมายถึง [พัดสะตฺรา] (แบบ) น. สูบลม. (ส.).
 88. ภัสมะ
  หมายถึง [พัดสะ-] น. เถ้า, ธุลี. ก. ทำให้แหลก. ว. แหลก, ละเอียด. (ป., ส.).
 89. ภัสสร
  หมายถึง [พัดสอน] น. แสงสว่าง, รัศมี. (ป.).
 90. ภา
  หมายถึง น. แสงสว่าง, รัศมี. (ป., ส.).
 91. ภากร
  หมายถึง น. พระอาทิตย์. (ป.).
 92. ภาค,ภาค-
  หมายถึง [พาก, พากคะ-] น. ส่วน เช่น ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ, ฝ่าย เช่น ภาครัฐบาล ภาคเอกชน ภาคเหนือ ภาคใต้, บั้น, ตอน, เช่น หนังสือภูมิศาสตร์ ภาคต้น หนังสือประวัติศาสตร์ภาคปลาย พงศาวดารภาค ๑, คราว เช่น การศึกษาภาคฤดูร้อน, ส่วนของประเทศที่แบ่งออกเป็นส่วนย่อยเพื่อสะดวกในด้านการปกครอง การศึกษา การทหาร เป็นต้น เช่น เจ้าคณะภาค แม่ทัพภาค. (ป.).
 93. ภาคตัดกรวย
  หมายถึง (คณิต) น. ระบบเส้นโค้งซึ่งกำหนดขึ้นโดยอัตราส่วนระหว่างระยะจากจุดบนเส้นโค้งไปยังจุดโฟกัสกับระยะตั้งฉากจากจุดนั้นไปยังเส้นไดเรกตริกซ์ อัตราส่วนดังกล่าวมีค่าคงตัวเสมอ.
 94. ภาคทฤษฎี
  หมายถึง น. ภาคที่เกี่ยวกับความคิดเห็นอันเนื่องด้วยหลักวิชา, คู่กับ ภาคปฏิบัติ.
 95. ภาคทัณฑ์
  หมายถึง [พากทัน] ก. ตำหนิโทษ, คาดโทษ, ลงโทษเพียงว่ากล่าว, ลงโทษข้าราชการพลเรือนโดยตำหนิโทษเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นการลงโทษขั้นเบาที่สุด. (ส. วาคฺทณฺฑ = ลงโทษเพียงว่ากล่าว).
 96. ภาคนิพนธ์
  หมายถึง [พากคะ-, พาก-] น. รายงานการค้นคว้าประจำภาคเรียน. (อ. term paper).
 97. ภาคปฏิบัติ
  หมายถึง น. ภาคลงมือทดลองทำจริง ๆ, คู่กับ ภาคทฤษฎี.
 98. ภาคพื้น
  หมายถึง น. พื้นแผ่นดิน, แผ่นดินใหญ่ เช่น ภาคพื้นยุโรป ภาคพื้นเอเชีย.
 99. ภาคภูมิ
  หมายถึง [พากพูม] ว. มีสง่า, ผึ่งผาย, เช่น เขาแต่งตัวภาคภูมิ ท่าทางเขาภาคภูมิ.
 100. ภาคภูมิใจ
  หมายถึง ก. กระหยิ่มใจ, รู้สึกว่ามีเกียรติยศ, เช่น เขาภาคภูมิใจในความสำเร็จ.

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำในภาษาไทย หมวด ภ"