คำในภาษาไทย

ภาษาศาสตร์

หมายถึง น. วิชาที่ศึกษาภาษาในแง่ต่าง ๆ เช่น เสียง โครงสร้าง ความหมาย โดยอาศัยวิธีการวิทยาศาสตร์ เช่น มีการตั้งสมมุติฐาน เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลแล้วสรุปผล.

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ภาษาศาสตร์

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ภาษาศาสตร์ ความหมาย หมายถึงอะไร?"

 คำในภาษาไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความปักหมุด

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "พจนานุกรมไทย"